vinárstvo Hellburg

Siria, župa Arad, RO

Návrh komplexu vinárstva je situovaný v Sirii v Rumunsku. Návrh vychádza z územného plánu, z jeho regulatívov a na základe morfológie miestneho terénu. Aktuálne sa na kraji pozemku nachádza malá výroba vína s naopak situovaným samostatne stojacim rodinným hospodárstvom v strede vinohradu. Hospodárstvo tvorí dominantu agrárne upravenej krajiny. Tento priestor, ktorý je určený pre možnosť budúcej výstavby sa stal kľúčovým pre celkový návrh.

Výstavba vo vinohradoch je v danej lokalite striktne obmedzená a je povolené len minimálne rozširovanie pôvodnej zastavenej/spevnej plochy. Lokalitný program uvažuje s minimálne dvojnásobným navýšením pôvodnej kapacity výroby vína.

Vložený objem funkcií do stredu vinohradu by mal čo najlepšie splynúť s okolím a vytvoriť prirodzenú symbiózu. Nakoľko sa jedná o monokultúru vytvorenú človekom, vložený objem by ju mal nielen obohatiť o nové funkcie a využitie, ale aj o biotop.

Potrebný objem sa čiastočne zapustil do rastného terénu, aby vytvoril dojem jednopodlažnej stavby. Stavba sa vynára zo zeme smerom k hlavnému vstupu, aby bol zabezpečený výhľad z prízemia ponad riadky vinohradu. Funkcie boli radené do objemu podľa ich náročnosti na konštrukčnú výšku, zaťaženie konštrukcie a fyzikálne potreby pre prevádzku.  Prevádza objektu je tvorená do uzavretých cyklov – slučiek, ktoré na seba navzájom viažu.

Hlavný vstup do komplexu je kontroverzne odklonený z hlavnej kompozičnej osi. Návštevník smeruje smerom dole pod terén, kde objekt naberá úplne inú mierku. Tento zámer podčiarkuje hmlu tajomna a hru na odkývanie svojej podstaty. Podzemné podlažie je presvetlené cez átrium, ktoré bolo rozdelené priestorom degustácie. Takto sa pri degustácii návštevníci ocitnú priamo v exteriéri s príjemným podtónom súkromia. Forma stvárnenia týchto priestorov, hlavne klenieb pôsobí ako akcent spodnej stavby, ktorý potláča striktnú racionalitu časti výroby a spracovania. Átrium vytvára zelenú oázu, okolo ktorej sa obtáča celá prevádzka, vizuálne prepája obe výškové úrovne komplexu. Jednotlivé funkcie sú prepojené cez prekrytý exteriér, (kolonádu a presahy polklenby), ktorý umocňuje spoznanie krajiny v každom ročnom období a počasí.

Nadzemnú časť bude tvoriť kompozícia prstenca, ktorá prepojí všetky funkcie. Funkcie sú znázornené jednotlivými objemami, kubusmi (wellness, reštaurácia, apartmánové domy a hospodársky dvor). Prstenec prepája jednotlivé funkcie len formou prestrešeného exteriéru. Týmto sa vytvára silná väzba na okolitú krajinu. Previazaniu pomáha gradient medzi exteriérom a interiérom, ktorého vlastnosti sa menia podľa jednotlivých funkcií. Na vonkajšom obvode sa nachádza samočistiaci bio bazén, ktorý dopĺňa biodiverzitu krajiny aj komplexu.

Funkcia wellness, reštaurácie a hospodárskeho dvora sa svojou formou a usporiadaním previazala s racionalitou spodnej kolonády. Raster fasády a nosných prvkov na seba vzájomné nadväzuje. Zmena materiálu a mierky naznačuje iné využitie a kontakt s terénom. Funkcie boli usporiadané do trojuholníka v ktorého centre sa nachádza átrium. Medzi jeho vrcholmi boli vložené komunikačné uzly medzi úrovňami a samotné ubytovanie hostí. Takto sa vytvoril hybrid funkcií ktorý ma najväčšiu šancu obstáť časom.

Objekt počíta s celoročným využitím.  Na vzájomný kontakt užívateľov, krajiny a stavby bol kladený vysoký dôraz. Komplex vytvára pozadie svojím funkciám, ktoré dávajú vyniknúť krajine, práci s vínom a relaxu.