Vinárstvo K

Malokarpatská vínna cesta, okres Senec, SR

Spoluautor: Ing. arch. Jakub Kypus

Návrh komplexu vinárstva je situovaný na okraji Malokarpatskej vinárskej cesty, v malej obci Kráľová pri Senci. Na pozemku sa aktuálne nachádza tradičný rodinný dom s gánkom a pozdĺžnym radením miestností v dispozícii. Gánok je pre túto lokalitu vyznačený priamym vstupom z ulice. Je situovaný na uličnej fasáde rodinného domu, kde vstup ústi do prestešenej súkromnej časti vnútorného dvoru – nádvoria kde sa odohrával život rodinného života/hospodárstva. Súčasné nádvorie tvorí neusporiadaná výstavba menších hospodárskych objektov. Existujúci rodinný dom, pravidelne opakujúci sa v miestnej urbanistickej štruktúre sa stal pevným základom pre celkový návrh vinárstva.

Návrh vychádza z lineárneho radenia hospodárskych budov za začiatočnú hmotu rodinného domu, jedná sa princíp reinterpretácie pôvodných dedinských statkov. Dôležitým faktorom bolo zachovanie základných proporcií typickej výstavby a dodržanie odstupov od susedných objektov a parciel v lokalite prevažne charakteru rezidenčnej funkcie. Lineárne radenie objemov na riešenej parcele vyvrcholilo  centrálnym osadením  zadného traktu do centra agrárne upravenej krajiny. Výstavba je v danej lokalite striktne obmedzená a je povolené len minimálne rozširovanie pôvodnej zastavenej/spevnej plochy. Koncept a lokalitný program uvažuje s kapacitou výroby vína na úrovni 100 000 l/ročne, čiže pôjde o menšie vinárstvo rodinného charakteru.

Idea návrhu založená na rešpektovaní tradície a jej následnou transformáciou do novotvaru. Lineárne radenie bolo následne transformované do dvojpodlažnej slučky, ktorá začína a končí v jednom bode. Táto transformácia umožnila prispôsobenie sa potrebnému objemu pre navrhovanú funkciu k tradičnej zástavbe rodinných hospodárstiev. Prevádzka nadväzuje na princíp gravitačného systému pri spracovaní hrozna a následnej výrobe vína. Okruhovaním prevádzky v úrovni dvoch podlaží sme zjednotili export a import do jedného centrálneho bodu. Funkcie boli radené do objemu podľa ich postupnosti pri výrobe. Následne sa zohľadnili ich potreby na konštrukčnú výšku, zaťaženie konštrukcie a fyzikálne potreby pre prevádzku. Z dôvodu vytvorenia harmonického celku sme medzi pôvodný rodinný dom a novotvar navrhli prekrytý hospodársky dvor (spomínaný centrálny bod pre prevádzku), ktorý mimo kampane bude slúžiť aj ako forma prekrytej terasy pre návštevníkov.

Hmota novotvaru vychádza z pôvodnej proporcie rodinného domu. Navrhovaný objem novotvaru sa prispôsobil pre súdobé potreby navrhovaných prevádzok. Hlavný vstup je do komplexu je kontroverzne plynulo odklonený z gánku na os nádvoria. Nástup do degustačnej časti sa navrhuje z centrálnej osi nádvoria prístupom cez drevenou lávku. Degustačná časť bola zámerne navrhnutá na koniec novotvaru, meter nad pôvodný terén, aby poskytovala nerušený výhľad do krajiny a na panorámu Malých Karpát. Princíp tvarovania objektu v rytmických násobkov vychádza z rytmu vínnych riadkov a terás typických pre Malokarpatskú vinohradnícku cestu. Samotná parafráza panorámy sa odráža v rytmicky opakujúcich sa zalomených strešných segmentov. Celkové tvarovanie prirodzene akcentuje a navádza návštevníkov k vstupom do navrhovanej prevádzky a graduje vyvrcholením kompozície ku koncu objektu obkoleseného vinohradom. Celkovú kompozíciu prevádzky podčiarkuje umiestenie vodnej plochy, ktorá prirodzene navedie návštevníkov cez gánok po drevenú lávku a spríjemní im návštevu odrazom a odleskom okolitej krajiny. Vodná plocha napomáha prepojenie exteriéru s interiérom a dáva predpoklad celoročnému využitiu centru navrhovaného nádvoria. Navrhuje sa vo forme samočistiaceho bio bazéna, ktorý dopĺňa biodiverzitu krajiny aj samotný komplex.

Vinárstvo sa navrhuje pre celoročné využitie. Komplex potencionálne predpokladá väčší záber a výsadbu viníc v okolí, čo docieli prirodzené včlenenie stavby a súzvuk s okolím.