rezidencia T

Trnava, okres Trnava, SR

Spoluautor: Ing. arch. Jakub Kypus, záhradný architekt: Ing. Andrea Prievalská

Návrh bytového domu je situovaný v katastrálnom území mesta Trnava pri hlavnej komunikačnej tepne priamo napojenej na rýchlostnú cestu R1. Na pozemku sa aktuálne nachádza futbalové ihrisko a technická infraštruktúra – teplovod DN 400 s ochranným pásmom 1 m a 3 m od vonkajšej hranice potrubia. Lokalita a technická infraštruktúra boli hlavnými determinantmi osadenia stavby, ktoré následne reflektuje na dokončenie a nadviazanie existujúcej urbanistickej štruktúry. Následná architektonická skladba objektu vychádza z miestnej morfológie a vytvára nové priestorové väzby na blízke okolie. Reflektovanie a dokončenie urbanistickej štruktúry s vytvorením polo súkromného priestoru pre voľnočasové aktivity nájomníkov sa stala priorita celého návrhu.

Hmota bytového domu je navrhnutá ako protihluková bariéra, ktorá svoju hlavnú fasádu orientuje na juh. Takto sa vytvára predpoklad k optimalizácii pasívnych solárnych ziskov v obytných a denných priestoroch nájomných bytov s priamym napojením na exteriér. Výška stavby odzrkadľuje svoje blízke okolie a vytvára plynulý prechod medzi zástavbou rodinných a bytových domov. Vytvorené nárožie je navrhnuté ako akcent architektonickej kompozície. Vytvára dojem otvorenosti vytvoreného priestoru pre občiansku vybavenosť, ktorá je súčasťou dispozičnej skladby objektu.

Pozdĺžne a priečne prevýšenie stavebného pozemku umožnilo navrhnúť čiastočne zapustené podlažie do terénu. Tento krok dovoľuje odbremeniť okolie bytového domu od povrchovej statickej dopravy a viacej sa zamerať na krátkodobú statickú dopravu návštev a implementovanie voľnočasových aktivít pre nájomníkov ale aj obyvateľov priľahlého okolia.

Architektonické tvaroslovie budovy vychádza z potreby členenia fasády na menšie plochy pre súlad s menšími stavbami v okolí. Výšková gradácia reaguje na terén, rešpektuje pomery vyplývajúce z územného plánu a vytvára architektonicky atraktívne stvárnenie. Podčiarkuje a vystihuje podstatu vyššieho komfortu bývania s vyššou niveletou podlažia. Jednoduchá líniová hmota stavby bola postupne tvarovaná, aby vytvorila možnosti pre najvhodnejšie preslnenie bytov s optimalizovaním hladiny hluku a prašnosti svojho blízkeho okolia. Exteriér s lepšími akustickými parametrami blízkeho okolia bytov s menšou prašnosťou je základ zdravého bývania a funkčnej udržateľnosti navrhovanej stavby.  Každý byt je doplnený o jeden exteriérový prvok (loggia) a strecha objektu sa navrhuje ako komunitná terasa. Budova je doplnená o polyfunkčný parter s možnosťou jednej väčšej alebo dvoch menších prevádzok. Parkovanie automobilov spolu s kobkami a technickým vybavením je situované v rámci podzemného podlažia.

Garáž s parkovacími miestami pre obyvateľov bytového domu spolu s kobkami, práčovňou, sušiarňou a zázemím pre polyfunkčný parter sa umiestňuje do podzemia pod úroveň ulice Nitrianska. V časti pri existujúcich štyroch bodových bytových domoch terén stúpa. Z tejto úrovne je v rámci 1.PP navrhnutý vstup do sekcie A bytového domu. Následne v úrovni križovatky Nitrianskej a Šípovej ulice sa nachádza vstup v úrovni komunikácie na 1.NP do sekcie B a občianskej vybavenosti – priestoru na prenájom primárne určeného predbežne pre kaviareň.

Na každom podlaží sú zastúpené kategórie bytov jednoizbových a dvojizbových. Hmota objektu smerom dohora graduje, rozširuje sa o 100 mm na každú stranu. Čím vyššie podlažie, tým mierne navýšenie podlažnej plochy bytu. Na 4.NP sa v ustúpenej časti navrhuje spoločný priestor, tzv. komunitná terasa s možnosťou posedenia, grilovania, relaxu ako aj možnosti pestovania zeleniny a ovocia vo vyvýšených kvetináčoch.

Jednotlivé hmoty bytového domu boli tvarované a postupne optimalizované v zmysle možnosti prefabrikovaného systému pre drevostavby z veľkoformátových CLT panelov. Veľkou výhodou výstavby zo systému z drevených CLT panelov je ekologická výstavba, rýchlosť výstavby (porovnateľná s panelovou výstavbou), úspora priestoru na bývanie. Nezanedbateľným plusom je suchý proces výstavby, ktorý umožňuje stavať aj v zime, čo je nezanedbateľný benefit.