pešia lávka Kamenný Mlyn

Kamenný Mlyn, Trnava, okres Trnava, SR

Spoluautor: Ing. Andrea Prievalská

Riešené územie sa nachádza na juhozápadnom okraji mesta Trnava v priestore Horného rybníka v lokalite Kamenný Mlyn. Po analýze možností pohybu peších a cyklistov a lokalizácií vysokého výskytu rákosia a vodného vtáctva sa zadefinovali priority riešenia. Osadenie statickej časti stavby – dreveného kruhového móla, nadväzuje na nižšiu hladinu rybníka, pre lepšiu prezentáciu miestnej flóry a fauny z vodnej hladiny. Dynamické časti návrhu – pontóny, sa navrhujú v smere zokruhovania pešej trasy okolo rybníka. Vzhľadom na modulárny systém návrhu pontónov je možné riešenie a prekládka aj v iných bodoch podľa aktuálnych potrieb lokality.

Ponechanie prírodného charakteru, vegetácia bude plniť funkciu sprievodnej vegetácie vodných tokov a plôch. V rámci súčasného stavu navrhujeme predovšetkým pestovateľské prebierky v krovitej etáži, čím by sa sprístupnila vodná plocha návštevníkom areálu. V rámci ďalšieho rozvoja územia navrhujeme postupnú obnovu stromoradia na hrádzi pôvodnými druhmi a v bylinnej etáži dosadenie pôdneho pokryvu brehov, ktoré budú prebierkou krovitých porastov odhalené a rozšíriť a doplniť vlhkomilné bylinné pobrežné spoločenstvá a spoločenstvá mokradí, ktoré zatraktívnia priestor návštevníkom.

Statická časť – drevené mólo v tvare kružnice v ktorej centre je osadená vodná záhrada tvorená zmesou rastlín rastúcich v hlbokej zóne (do 2,5m) a rastlín z močiarnej zóny v podobe “plávajúcich mokradí”. Tvar móla vychádza z myšlienky dopadu kvapky na vodnú hladinu, ideálny dopad vyvolá dokonalé sústredné kružnice, návrh spája realitu s ideálnym stavom kde vnútorná obvod odráža realitu a vonkajší ideálny svet. Dynamická časť – plávajúce stromy, vysadené v závislosti od hĺbky dna v bóji alternatívne v ponorenom kvetináči. Výber z druhov rodu Salix alt. Alnus.

Mólo poskytuje výhľad z vonkajšieho obvodu kružnice na rybník a okolie, zároveň spája kotviace body pontónovej časti, kotvenie pontónov na tomto úseku je ľubovoľné. Lamelová stena oddeľuje vnútorný a vonkajší obvod kružnice. Hustota lamiel a prekrytie stien sa hierarchicky mení podľa priradenej hodnoty výhľadu na okolie Steny vytvárajú poloverejný priestor vodnej záhrady a zároveň vertikalizujú plošný akcent na hladine rybníka. Priamy výhľad z vnútorného a vonkajšieho obvodu kružnice poskytuje orientácia na rákosie s vysokým výskytom vodného vtáctva.