garáže K++

Kramáre, Bratislava, okres Bratislava, SR

Spoluautor: Ing. arch. Tomáš Čechvala

Súťaž: Parkovací dom – vyzvaná architektonická súťaž

Zamýšľaná funkcia parkovacieho domu vhodne dopĺňa intenzívne urbanizovaný priestor súboru nemocníc na Kramároch. Riešená parcela sa nachádza v blízkosti križovatky Limbová/Vlárska/Stromová. Táto križovatka nie je riadená svetelnou signalizáciou a je zaťažená aj pravidelnou MHD dopravou. Vjazd do parkovacieho domu je limitovaný platnou normou STN s podmienkou dodržania vzdialenosti 25m od najbližšieho polomeru zatáčania. Koncepciou projektu je reflektovanie dynamického prostredia do naklonenej roviny, kde je maximálna plocha navrhnutej konštrukcie využitá na účel parkovania a spojovacej komunikácie. Rampa je po vnútornom okraji využitá ako schodisko. Zároveň je dosiahnutá minimálna svetlá výška stavby čím sa minimalizuje clonenie výhľadov z okolitej zástavby. Osadenie objektu sa prispôsobuje pôvodnému terénu. V spodnej časti objektu sú umožnené priehľady pri prechode cez zložitú križovatku a vytvorenie priestoru pre pešiu komunikáciu.