dom B+

Liptovské Sliače, okres Ružomberok, SR

Riešenie funkčných a hmotových väzieb domu vyústilo do prelínania sa dennej a nočnej zóny. Hlavná časť bola navrhnutá tak, aby rozdelila jednotlivé funkcie podľa ich vzájomných priorít. Všetky vyvolané zásahy, t.j. rezy krajinou, sú priznané iným materiálovým riešením. Dom svojím tvarom rešpektuje tradíciu Liptova a vychádza z územného plánu obce. Denná zóna domu je osadená priamo na vrstevnicu, aby vytvorila minimálny zásah do existujúceho terénu. Takto vzniknuté bezbariérové prepojenie bolo primárnou podmienkou pre navrhnutie funkčno-estetického celku rodinného domu. Prirodzené včlenenie stavby do krajiny figurovalo ako hlavný cieľ pri osadzovaní objektu. Umožnilo vytvoriť parkovanie pod domom, ktoré tým pádom nenarúša záhradnú časť pozemku. Do ťažiskovej časti vnútorného priestoru bol navrhnutý LOFT pre viacúčelové využitie. V interiéri sa zrkadlí vonkajší tvar domu. Orientácia hmoty a jej zasklených plôch rešpektuje fyzikálne vlastnosti okolia a kontext s okolitou krajinou a zástavbou. Výšková segregácia funkcií a samotná architektúra rodinného domu umožňuje osadenie stavby na pozemku bez oplotenia, pričom nedochádza k narušeniu súkromia z uličného priestoru.