nájomné byty

Jarok, okres Nitra, SR

Spoluautor: Ing. arch. Jozef Hyravý

Verejná anonymná urbanisticko – architektonická súťaž s predmetom riešenia: Nájomné byty Jarok – Školská ulica

Predmetom súťažného návrhu je urbanisticko-architektonické riešenie bývania v nájomných bytoch v obci Jarok v lokalite Školská ulica a dostavba priestorov základnej školy pre potreby prevádzky materskej školy. Navrhovaným riešením bytových objektov sa vytvorí priestor pre bývanie mladých rodín a plánovaná škôlka poskytne servis predškolskej výchovy detí. Urbanistické a architektonické riešenie: Dva objekty navrhovaných bytových domov budú umiestnené južne od existujúceho objektu školy a prístupné od ulice prostredníctvom vlastnej prístupovej komunikácie. Na komunikáciu nadväzujú odstavné parkovacie plochy. Objekt materskej škôlky sa prevádzkovo aj hmotovo viaže na existujúci objekt školy a je prístupný zo severnej strany, z areálu školy, čím sa integruje do jeho organizmu. Z architektonického hľadiska sú bytové stavby riešené ako klasická kompozícia dvojpodlažného kvádra so sedlovou strechou. Na južnej strane je narušená zárezmi do hmoty, čím sa posúva klasická kompozícia do roviny a vznikajú tak súkromné lodžie. Zo severnej strany je v hmote čitateľné komunikačné jadro jasne definované obložením z horizontálnych drevených lamiel so zárezom pre vstup.