winery Domaine Hellburg

Siria, župa Arad, RO

Návrh výroby vína s voľnočasovými aktivitami a prechodným ubytovaním v Sirii v Rumunsku, značne ovplyvnil územný plán. Výstavba vo vinohradoch je v danej lokalite striktne obmedzená a je povolené len minimálne rozširovanie pôvodnej zastavenej/spevnej plochy. Lokalitný program uvažuje s min 2x navýšením pôvodnej kapacity výroby vína a s prestavbou pôvodnej usadlosti v centre vinohradu na 4 hviezdičkový hotel.

Základ návrhu je snaha o splynutie s krajinou a väčšie objemy stavieb výroby a event haly v nej osadiť tak aby sa prispôsobili svojmu okoliu a ľudskej mierke. Architektonická forma a tvaroslovie sa inšpirovalo v miestnej tradícií a prezentuje sedlovú strechu, gánok vo forme kolonády alebo štítový presah strešnej konštrukcie. Z dôvodu navýšenia kapacity výroby s výhľadom do budúcnosti a doplnenia o novú funkciu (spoločenské akcie) sme na pôvodnom mieste menšieho vinárstva vychádzali z rozšírenia objektu do väčšieho objemu.

Tvarovanie objektu vychádza z rešpektovania miestnej morfológie terénu, ktoré vyústilo do vytvorenia tzv. hospodárskeho dvora, obkoleseného navrhovanými funkciami. Jeho tvar vychádza aj z funkčného využitia a prezentácie jeho fungovania okoliu k miestnej cestnej komunikácií.

Veľké plochy strešných konštrukcií boli integrované do rastného terénu aby stavby prirodzene splynuli s krajinou a nevytvorili vizuálny hluk v dôležitých výhľadoch. Členením stavieb na menšie objekty, ktoré sú navzájom prepojené sa architektúra opticky približuje svojmu okoliu. Vinárstvo bude systematicky využívať prirodzenú možnosť gravitačného procesu spracovania vína (od zberu hrozna, cez spracovanie, proces výroby a zretia až po následné plnenie, expedíciu a predaj).

Exteriér aj interiér počíta s celoročným využitím. Na vzájomný kontakt bol kladený vysoký dôraz pre vytvorenie silného puta s okolitou krajinou a jej agrárnym obrazom. Hospodársky dvor sa transformoval do malého námestia s parkovým záhybom plynulým ústiacim do vinohradu. Táto zmena opticky akcentuje funkčné využitie miesta v rámci navrhovaného areálu a krajinného obrazu. V ďalšej fáze projektu sa v rámci areálu vinohradov sa počíta s hotelom spojeným s wellness a reštauračnými priestormi