Gdom

Nitra, okres Nitra, SR

Rodinný dom je navrhovaný na hranici zastavaného územia mesta Nitra, nachádza sa v individuálnej rodinnej zástavbe, prístupnej zo súkromnej komunikácie a svojou najdlhšou stranou sa otvára do krajiny. Lokalita nedefinuje uličnú čiaru, osadenie objektu rešpektuje už postavené susedné objekty a svojou hmotou sa napája na vznikajúcu líniu zástavby.

Objekt je rozdelený na dispozičný trojtrakt, pričom v strede sa nachádza obslužná komunikácia. V rámci častí trojtraktu sa navrhli funkcie podľa vzájomných dispozičných väzieb a ich priorít vzhľadom na vstup do objektu. Voľné miesta v trakte boli nahradené exteriérovými plochami. Týmto princípom sa vyčlenil priestor vjazdu, vstupu a zadnej záhrady tzv. átria.
Hlavný komunikačný priestor bol stvárnený ako tvarovo zložitejší, aby neslúžil len na komunikáciu, ale poskytol užívateľovi aj pridanú hodnotu. Odbúralo sa striktné radenie funkcie priestoru a koncept nabral vzdušnosť a možnosť modifikácie pre ďalší vývoj v čase.

Stvárnenie štítovej zástavby rodinného domu sa člení na základe vyššie spomenutého princípu. Vertikálne je delený podľa tvaru terénu a priamo prepája jednotlivé izby s exteriérom. Ak má izba navrhnuté okno s parapetom, vonkajší parapet je vynechaný a terén prichádza priamo do styku s oknom.
Objem rešpektuje prirodzenú morfológiu terénu svojim výškovým ustupovaním. Dispozičné členenie rodinného domu je jasne definované a odzrkadľuje sa v rozdelení hmôt. Technické zázemie a garáž predstavujú jeden objekt. Denná s nočnou zónou sú združené do jedného objemu, kde je poukázané na dôležitosť dennej zóny, ktorá je ústrednou časťou domu. Objemy sú prepojené komunikačným uzlom v podobe ústrednej chodby, pripomínajúcu chrbticu, s dreveným trámovým stropom. Dom efektívne pracuje s orientáciou na svetové strany natočením oknami obytných miestností smerom na juh, čím prispieva k jeho energetickej bilancii a využívaniu pasívnych solárnych ziskov spojeným s výhľadom do krajiny. Terasa v náväznosti na dennú zónu v lete chráni pred slnkom (v spojení s posuvným tieniacim elementom), v zime prekrytie dovoľuje preniknúť slnečným lúčom do interiéru. Vysunutím strešnej roviny cez priečelie západnej fasády sa vytvára tienenie západného slnka.

Tvar vychádza z archetypu tradičných rodinných domov v dedinskom prostredí. Odráža sa to aj v použití výhradne prírodných materiálov ako drevo, tehly a škridle s prirodzenou červenou farbou.