ITC Zelená Hora

Zelená Hora, Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou, ČR

Spoluautor: Ing. arch. Jakub Kypus, Bc. Eva Kvaššayová

Návrh informačného a turistického centra Zelená hora (ďalej len ITC) je založený na 4 základných princípoch. Prvý z princípov vychádza z kompozičných analýz kostola sv. Jána Nepomúckeho. Na základe analýz, kde je možné pomocou kružníc a ich priesečníkov vygenerovať pôdorysnú stopu kostola i celého areálu sme tento princíp re-interpretovali aj na budovu ITC. Druhým princípom bolo definovanie komunikačných uzlov a ich vzájomných priesečníkov, ktoré vytvorili ťažisko v riešenom území. Samozrejmosťou je nadväznosť navrhovaných komunikačných trás na existujúce zaužívané vstupy do riešeného územia. Tretí princíp je prenesenie archetypu groty do navrhovanej budovy. Grota bola prepísaná do súdobej architektonickej formy záhybu. Záhyb je definovaný ako gradient medzi interiérom a exteriérom bez striktných hraníc.                                                                                                                                                                                                                                             

Štvrtý princíp je princíp piatich zastavení. Prepis 5 cípej hviezdy do 5 úrovní je re-interpretácia šírenia svetla na základe vlnovej dĺžky z radiálnych lúčov do sústredných kružníc (Huygensov princíp). Piatou úrovňou je navrhnutý verejný priestor. Štvrtá úroveň je interiér stavby ITC a tretia úroveň je medzi priestor masívu Zelenej hory s tromi zastaveniami po vrstevnici. Druhú úroveň tvorí nádvorie kostola a prvá úroveň je stred kompozície – interiér samotného kostola.                                                                                                                                                                                                                         

Vzhľadom na požiadavky pre dopravnú obslužnosť územia sme navrhli mierne rozšírenie a posun prístupovej cesty smerom od rodinných domov. Bezbariérový verejný priestor pred objektom ITC pôsobí reprezentatívne a poskytuje príjemné prostredie pre návštevníkov ale aj miestnych obyvateľov. Kompozičné usporiadanie námestia vychádza z druhého princípu a umiestnenia kružníc. Výsadba dvojradu stromov vytvárajú filter medzi areálom kostola a okolitou zástavbou.                                                                                                                                                                                                                

Vzniknutý pozdĺžny objem stavby navrhujeme osadiť na vrstevnici úpätia Zelenej hory aby s ním postupne splýval. Hmota reaguje na nástupné priestory, morfológiu terénu či na nutné zachovania priehľadov a výhľadov na objekt kostola. Hlavné vstupy orientujeme k prístupovým bodom a akcentujeme ich pomocou fasády z predsadených lamiel pokračujúcich až na strechu objektu. Po vstupe do objektu sa návštevník ocitne v tiahlom otvorenom priestore polo zapustenom vo svahu. Vďaka panoramatickému oknu smerujúcom k dominante kostola v zadnej časti hmoty sa dopĺňa vzťah medzi interiérom ITC a masívom Zelenej Hory. Centrom dispozície sa stáva multifunkčne využiteľná časť pre prednášky, výstavy a podobne.                                                                                                                         

V priestore námestia sú použité povrchy: kamenné dlažobné kocky, obrubníky, zatrávňovacia dlažba na parkovacích miestach a odolná dlažba na miestach pre autobusy. Prírodnejší charakter majú chodníky v dotyku so zeleňou navrhnuté z mlatu, štrkotrávnika alebo kamennej dlažby s väčšími medzerami pre prerastanie trávy. Na fasáde budovy navrhujeme pohľadový betón s pieskovanou povrchovou úpravou s jemne ružovým pigmentom. Betónové povrchy dopĺňajú lamely z plechu a priznané drevené rámy pivotových dverí. Oporné múry zo železobetónu so zdrsneným povrchom prebiehajú do interiéru a tak sa materiálovo prepája exteriér s interiérom. Vo vnútorných priestoroch sa uvažuje prevažne s materiálmi ako drevo, sklo a betón.                                                                          

Ekologický koncept návrhu je založený na pasívnom využití okolia s doplnenými aktívnymi formami získania obnoviteľnej energie počas celého roka. Energetický koncept dopĺňa zelená strecha. K výsadbe vysokej zelene, zelenej streche, vodopriepustným materiálom je doplnené zadržiavanie dažďovej vody na pozemku v suchom poldri.