Pod Kalváriou 2.0

Veľké Úľany, okres Galanta, SR

Zámerom návrhu bolo vhodné doplnenie nárožia ulíc Štefana Majora a Kaplnská vo Veľkých Úľanoch v blízkosti kultúrnej národnej pamiatky – Kalvárie. Pozemok investora je exponovaný do rušnej ulice Štefana Majora svojou severnou až severozápadnou stranou. Táto orientácia je vhodná pre umiestnenie funkčného parteru navrhovanej stavby. Úlohou zadania bolo do pomaly pretvárajúcej sa štruktúry obce vložiť stmeľujúci prvok, ktorý skĺbi rozrastajúce sa funkčné centrum obce s exitujúcou štruktúrou výstavby nielen rodinných domov. Možnosť umiestnenia vjazdu na pozemok alebo parkovania pozdĺž krajnice je možné len na Kaplnskej ulici.

Navrhovaný tvar dopĺňa a rešpektuje existujúce uličné čiary a vzájomné odstupové vzdialeností od okolitých objektov. Výška novej zástavby sa aj napriek možnosti viacpodlažnej výstavby navrhuje s rešpektom na blízke okolie. Funkčným diagram reaguje na prevádzkové využitie jednotlivých ulíc. Samotné nárožie je uvažované ako hraničný bod, ktorý vymedzuje funkčný parter od funkcie bývania. Je to centrálny bod gradientu využitia priestoru parcely od verejného k súkromnému.

Návrh vychádza z jednoduchej tradičnej stavby domu s valbovou strechou, ktorá je orientovaná smerom do ulice. Z maximálneho možnej zastavanej plochy situovanej na uličných čiarach sa postupným tvarovaním a návrhom verejného priestoru vytvorili opticky dve stojace stavby, ktoré sa vzájomne dotýkajú v jednom rohu. Tzv. otvorené nárožie takto dáva možnosť vyniknúť predpoliu – malého „námestia“ s dostatočným odstupom od rušnej ulice Štefana Majora. Dominantou vytvoreného námestia je plánovaná výsadba stromu. Strom plní funkciu nie len vizuálneho solitéru ale aj ako regulátor prašnosti a mikroklímy okolia. Funkčný parter objektu je parafráza na typický dom s gánkom, kde gánok plní funkciu prestrašeného vstupu so zatienením presklenia výkladov. Stĺporadie – kolonáda gánku prináša do návrhu rytmus spojený s racionalitou.

Materiálové riešenie podporuje monochromatické stvárnenie objektov, kde materiály s rôznymi povrchmi a vlastnosťami sú stvárnené v rovnakej farbe. Monochromatické riešenie  zobrazuje navrhovaný objekt z diaľky celistvo, pri detailnom skúmaní sa objavia jednotlivé rozdiely v štruktúre a textúre. Materiály dotvárajú atmosféru každej zastúpenej funkcii. Akcentácia nárožia, parteru a vstupov do objektu je podporená rytmom dreveného obloženia, ktoré dopĺňa omietka v hrubom zrne.  Rytmus sa ďalej opakuje v materiálovom riešení strešnej krytiny, falcovanom plechu. Strohé farebné stvárnenie dáva vyniknúť jednoduchým líniám objektu a preskleným plochám. Celkové stvárnenie dopĺňa hra svetla a tieňa, ktorá sa snúbi s použitou farbou RAL 7048.

Objekt bude riešený v nízkoenergetickom resp. pasívnom koncepte. K pasívnym danostiam energetickej stability objektu sa doplnili aktívne. Na vetranie objektu budú slúžiť centrálne a decentrálne rekuperačné jednotky, pričom čiastočný príkon energie zabezpečí fotovoltaická zostava na streche objektu. Ekologický koncept doplní zachytávanie a spätné využitie dažďových vôd.