V prieluke

Pavlov, okres Břeclav, ČR

Rodinný dom je navrhovaný v malebnej vinárskej obci Pavlov na Morave. Lokalita sa nachádza v typickej vinárskej uličke, kde prevažujúcou funkciou objektov sú víkendové domy s vinárskymi pivnicami. Jedná sa o ustálenú urbanistickú štruktúru individuálnej rodinnej zástavby s už historicky cenenou funkciu rodinného hospodárstva pre výrobu vína.

Rozdelenie územia a štruktúru zástavby jasne definuje návrh pozdĺžneho osadenia objektu s funkčnými väzbami na okolie po pozdĺžnej osi pozemku. Vizuálny rukopis ulice definuje maximálne dvojpodlažný objekt s možnosťou využitia podkrovného priestoru. Uličné fasády sú členené kordónovými rímsami na 2 až 3 horizontálne celky, kde sa jasne odčleňuje obytná funkcia objektov od hospodárskej. Tieto charakteristiky priamo prepisujeme do navrhovaného novotvaru. Sklon strechy a max výška objektu je jasne definovaná prepisom UPN. Uličná čiara definuje minimálne osadenie objektu od cestnej komunikácie.

Pozemok investora je zaujímavý, nakoľko sa nachádza pri zalomení miestnej cestnej komunikácie a okolo stojace objekty majú rôzne smerovanie fasády. Preto navrhovaný rodinný dom sleduje obe priľahlé strany vymedzenými objemami prostredníctvom spomínanej kordónovej rímsy. Dynamizácia uličnej fasády objekt prirodzene včlení do okolitého prostredia a aj pri inom vizuálnom rukopise vytvorí harmonický celok.

Väzby na okolie jasne definovali aj celkové prevádzkové vzťahy v rodinnom dome, pričom vyvrcholenie dynamizácie hmoty objektu tvorí dvorná fasáda kde sa jednotlivé funkčné celky vizuálne spájajú cez trojuholníkové galérie. Galérie nemajú len vizuálnu funkciu, ale aj distribuujú dôležité denné svetlo smerom do vnútornej dispozície objektu.

Farebné a materiálové stvárnenie vychádza z možností UPN. Tvarovo bohatý objekt je vizuálne riešený v jednom farebnom tóne, v prirodzenej farbe pálenej tehly/škridly. Teplé odtiene pálenej hliny dopĺňa čierna farba za sklom na rámoch otváraných častí okien. Otvárané segmenty okien vychádzajú z pomerov proporcií otváraných okien okolitých objektov. Návrh sa koncepčne a novodobo snaží dotvoriť chýbajúci článok v prieluke v tradičnej výstavbe prevažne vinárskych domov/pivníc.