športová hala Vajnory

Vajnory, Bratislava, okres Bratislava SR

Spoluautor: Matej Fekiač

Súťaž: Športová hala Bratislava – Vajnory

Hlavným cieľom návrhu je poňatie lokality ul. Alviano – Vajnory v zmysle kompaktného celku.Priestorové usporiadanie jednotlivých funkcií vychádza z prirodzeného začlenenia nových objektov do existujúcej štruktúry obce. Rešpekt k stabilizovanej časti, zástavbe rodinných domov, vyústil k rozdeleniu funkcií do dvoch hmôt, ktoré sú navzájom prepojené kolonádou.

Osadenie stavby determinovala pozícia vstupu na pozemok, potrebná konštrukčná výška stavby a fyzikálne vlastnosti okolia. Hlavná nástupná os funkčne rozdeľuje peší prístup od automobilovej dopravy. Veľký dôraz pri návrhu sa kládol na zachovanie priehľadu do krajiny s celkovým vnímaním jednotlivých funkcií športového areálu. Dominantou vstupnej časti sú exteriérové ihriská a samotná hala. Otvorením obvodového plášta a jeho predsadením do priestoru športová hala pôsobí otvorene a navádza do vnútorných priestorov. V návrhu pracujeme s ľudskou mierkou, aby objekt pôsobil príjemne.

Vzájomné usporiadanie prvkov dovoľuje vzniknúť námestiu, ktoré slúži zároveň ako parkovanie pre automobily. Plocha tvarovaná kolonádou spája jednotlivé funkcie a dovoľuje návštevníkom pohyb tzv. „suchou nohou“. Prvok kolonády s pochôdznou strechou rozdeľuje areál na dve časti, verejnú s parkoviskom a námestím a poloverejnú s dráhou bikrosu, multifunkčným ihriskom a oddychovými plochami.

Plynulý prechod od verejných až po súkromné časti je stvárnený aj v samotnej architektúre a materiálovom riešení použitím betónu, perforovaného plechu, oceľovej sieťoviny, skla, polykarbonátu a podobne. Prechody od transparentných plôch cez priesvitné až tuhé časti, sú hlavnými znakmi navrhovanej kompozície.

Presahy konštrukcie, predsadené tieniace prvky a zapustenie stavby v teréne napomáha splniť nízkoenergetické až pasívne energetické predpoklady. Koncept si zakladá na vyťažení maxima z energeticky pasívneho využitia okolia, čím znižuje potrebu umelého osvetlenia v športovej hale a zabezpečuje celkovú energetickú stálosť prostredia. Vykurovanie bude riešené pomocou spätného získavania tepla cez rekuperačnú jednotku doplnenú o tepelné čerpadlo. Do celého systému vykurovania bude zapojená aj chladiaca jednotka pre ľadovú plochu.