športová hala Modřice

Modřice, okres Brno, ČR

Spoluautor: Ing. arch. Tomáš Čechvala, Ing. arch. Jozef Hyravý

Súťaž: Víceúčelová sportovní hala Modřice

Základným cieľom konceptu je vytvorenie hodnotného verejného priestoru, včleneného medzi navrhovaný objekt a pôvodné budovy školy. Námestie, resp. nádvorie, obsahuje prvky zelene a klasický urbánny mobiliár. Nádvorie tvorí rozptylovú plochu pre prevádzku športovej haly a stretávanie návštevníkov. Zapustenie športoviska o jedno podlažie umožnilo citlivé osadenie a nadväznosť na okolitý terén. Zároveň zbytočne nenarastá výšková proporcia novej budovy a je zachovaná ľudská mierka. Prítomnosť historického objektu determinuje tvaroslovie novej viacúčelové športovej haly, svojou výraznou bordúrou na fasáde, ktorá pokračuje aj na novom objekte viacúčelovej haly. Dôležité napojenie na objekt školy predstavuje podzemný koridor pod nádvorím. Medzi historickou budovou a športovou halou vzniká logický komunikačný priestor. Z tohto bodu sú návštevníci distribuovaný po podlažiach. Vzhľadom na konštrukčnú výšku objektu športovej haly bolo možné aplikovať tri horizontálne vrstvy s posledným podlažím, určeným pre ubytovanie, a presvetlením zhora. Historický objekt zostáva zachovaný vo svojich pôvodných proporciách – je však zámerne otvorený do nádvoria. Toto architektonické riešenie umožňuje priehľad do tanečnej sály nachádzajúce sa prvom podlaží, ako aj do parteru s reštauráciou.