kultúrny dom Lisková

Lisková, okres Ružomberok, SR

Spoluautor: Ing. arch. Jozef Hyravý

Riešený Kultúrny dom sa nachádza v centrálnej časti obce, orientovaný pozdĺžnou osou východ – západ s hlavným nástupným priestorom na východnej strane a podružnými vstupmi zo západnej strany. Zásobovanie je z južného dvora. Z dvoch strán, východnej a severnej, je ohraničený verejnými komunikáciami hlavej dopravnej kostry obce, na západnej strane vedľajšou obslužnou komunikáciou. Medzi komunikáciami a objektom je hlavný nástupný priestor s prvkami drobnej architektúry a sadovníckych úprav, ktoré sa priamo viažu na architektonický koncept riešenia obnovy objektu. Návrh vychádza z myšlienky otvorenia objektu pre verejnosť, nielen prevádzkovo s rôznou ponukou funkcií, ale aj vizuálne. Za cieľ sme si dali prepojenie vnútorného života objektu s vonkajším rytmom organizmu obce. Výhodná poloha v rámci centrálnej časti, kde pulzuje hlavný tok života obce predurčuje túto myšlienku plne zhodnotiť a využiť. Architektonické riešenie začína preto pri novom tvarovaní vonkajšej hmoty objektu s previazaním navrhovaných funkčných celkov prevádzok tak, aby hmotové architektonické stvárnenie objektu a jeho vnútorná štruktúra umožňovali neustálu interakciu vnútorného života stavby s vonkajším organizmom obce. Kompozične navrhovaný objekt vychádza z pôvodnej hmoty, dolaďuje proporčné väzby a vzťahy. Novým tvarovaním pôvodného objektu, dopĺňaním a uberaním hmoty stavby a viazaním jednotlivých prevádzkových celkov, vzniká nová moderná kompozícia objektu, ktorá sa vizuálne otvára a ponúka materiálny a aj duchovný úžitok.

Uverejnenie projektu na architektonickom portáli www.earch.cz