rodinné hospodárstvo Sedín 47

Veľké Úľany, časť Sedín, okres Galanta, SR

Spoluautor: Ing. arch. Anton Vilček

Väzba s krajinou a plynulý prechod do urbánnej štruktúry obce bol hlavným zámerom návrhu, nakoľko projekt farmy sa nachádza v zástavbe rodinných domov. Jednotlivé rozmiestenie funkcií do zón a ich úcta k okolitým väzbám boli jednou z kľúčových časti návrhu.

Architektonický návrh rodinného hospodárstva vychádza z rešpektovania pôvodného tvaroslovia okolia a stavieb na pozemku. Dlhý úzky tvar obdĺžnika – inšpirovaný proporciami pôvodného objektu, bol použitý ako základný stavebný modulový prvok. Rozmiestnenie jednotlivých funkcií vtesnaných do základného modulu vytvára pásovú schému fungovania farmy a jej pridružených funkcií. Celú hierarchiu jednotlivých pásov prične predeľuje hmota stodoly – kravínu kde je situovaná aj samotná výroba mliečnych výrobkov.
Štruktúra hospodárstva je tvorená z objektov so sedlovou strechou so štítovými stenami. Architektonická forma objektov sa líši tvarovaním presahu a použitými materiálmi. Zrkadlenie modulu v detailoch tvorí tmeliaci prvok medzi tradíciou a súdobou formou vidieckej architektúry.

Základný modul sa objavuje od základnej formy po architektonické detaily. Materiálové riešenie vychádza z obnovy tradície s priamou väzbou na súčasnosť. Od tradičného klampiarskeho remesla spätého s meďou v kombinácií so škridlovou krytinou po drevenú hrazdenú konštrukciu. Kombináciou so súčasnými stavebnými materiálmi ako CLT panel, pohľadový betón a veľkoplošné sklenené plochy sa návrh vyhýba nepríjemnému klišé a nechcenej kópií.

Rodinné hospodárstvo pozostáva z niekoľkých objektov. V prednej časti pozemku, bližšie ku verejnej komunikácii sa nachádza existujúci objekt staršieho rodinného domu adaptovaný na prechodné ubytovanie tvorené dvojicou dvojpodlažných apartmánov. V jeho zadnej časti sa nachádza pekáreň spojená s predajom produktov. V susedstve jestvujúceho objektu ja navrhovaná novostavba rodinného domu slúžiaca na trvalé bývanie investora. Pozostáva z jedného nadzemného podlažia a podkrovia s galériou. V strednej časti areálu sa nachádza hospodárska budova slúžiaca na ustajnenie dobytka a výrobu mliečnych produktov. Priestory chovu dobytka a výrobne dopĺňajú skladovacie priestory a zázemie pre zamestnancov. Areál dopĺňajú menšie objekty sauny, skladu ovocia a zeleniny. Súčasťou areálu sú aj ovocné sady a agátový lesík, ktorý bude v budúcnosti zdrojom dreva na vykurovanie.
Prirodzené vyznenie objektu v okolí, jeho jednoduchosť a otvorenosť dávajú predpoklad udržateľnosti navrhovaných funkcií do budúcnosti.

Autor fotografií: Tomáš Manina